10 keer gelezen in gemiddeld 0:44

Nog even doorgaan op administratie

Geschreven op dinsdag 10 januari 2006 in de categorie archief

Ik wil aansluiten op mijn berichtje van gisteren, over de administratieve beslommeringen.

Regelmatig voeren we ook overheidsopdrachten uit, en we dingen ook mee naar interessante overheidsaanbestedingen.

Ook nu weer zag ik een overheidsaanbesteding gepubliceerd worden, met een korte, cryptische omschrijving. Bovendien kreeg ik zelfs in mijn persoonlijke mailbox een uitnodiging:

In aansluiting bij vroegere contacten brengt xxx u graag op de hoogte van de plannen met betrekking tot haar eigen website en een aantal daaraan verbonden applicaties. In het Bulletin der Aanbestedingen publiceren wij immers een oproep om te kandideren voor het ontwikkelen van een nieuwe webapplicatie. Wij nodigen u uit er kennis van te nemen en in overweging te nemen of u hiervoor belangstelling heeft.
Toen ik een mailtje terugstuurde om mijn belangstelling te tonen en het volledige lastenboek te ontvangen, kreeg ik de melding dat ik eerst de 'voorwaarden tot deelneming moest staven door documenten'.

Ik krijg dus de inhoud van de opdracht niet te zien, vooraleer ik dit doe:

Is uitgesloten van deelneming aan de opdracht, elke dienstverlener :
1) Die niet in regel is met zijn verplichtingen met betrekking tot de betaling van de bijdragen van de sociale zekerheid volgens de bepalingen van artikel 90 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996, betreffende de overheidsopdrachten voor werken leveringen en diensten en de concessies van openbare werken, par. 3 indien hij Belg is, of par. 4 indien hij buitenlander is.
2) Die niet in orde is met de betaling van zijn belastingen overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is.
Het bewijs dat de dienstverlener zich niet in één van de gevallen, vermeld in 1) of 2) bevindt, kan geleverd worden door voorlegging van de volgende stukken : Een getuigschrift of een officiële vertaling in het Nederlands van een getuigschrift uitgereikt door de bevoegde overheid van het betrokken land.
III.2) Sociale zekerheid :
Het geraamde bedrag van de opdracht ligt hoger dan 22.000 EUR, zonder BTW : Ja
Indien ja, moet de kandidaat-inschrijver het bewijs leveren dat hij voldoet aan zijn verplichtingen.
III.3) Economische en financiële draagkracht - vereiste bewijsstukken :
Is uitgesloten van deelneming aan de opdracht, elke dienstverlener :
Die zich in staat van faillissement, vereffening, stopzetting van de activiteiten, gerechtelijk concordaat of in enige gelijkaardige situatie bevindt die het gevolg is van een gelijkaardige procedure die in de nationale wetgeving of reglementering bestaat.
Het bewijs dat de dienstverlener zich niet in één van de gevallen bevindt, kan geleverd worden door voorlegging van de volgende stukken : Een uittreksel uit het strafregister of een officiële vertaling in het Nederlands van een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke- of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst en waaruit blijkt dat aan de gestelde eisen is voldaan; ook een verklaring op erewoord volstaat.
III.4) Technische bekwaamheid - vereiste bewijsstukken :
Een lijst van de voornaamste diensten en software leveringen die hij gedurende de afgelopen twee jaar heeft verricht, het bedrag, data en de publiek- of privaatrechterlijke instanties waarvoor deze bestemd waren.
Ik dien dus eerst bij een drietal verschillende instanties (rechtbank, RSZ, belastingen) documenten aan te vragen (met de nodige kosten, tijd en energie) vooraleer ik ook maar kan beoordelen of Netlash in aanmerking komt om deze job uit te oefenen.

Soms denk ik dat overheden bewust de complexiteit van hun opdrachten opdrijven, om hogere budgetten te kunnen hanteren.

Een taak voor Kafka, me dunkt.

Recente reacties